Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
Advertentie Een op de website door een gebruiker geplaatste tekst ten behoeve van de verkoop van een product of dienst. Algemene Voorwaarden De voorwaarden die in zijn algemeenheid ten behoeve van alle overeenkomsten van Studio Spee worden overeengekomen en zijn toepasselijkheid daarin vind. Gebruiker Een natuurlijk persoon die de website bezoekt en indien gewenst een advertentie plaatst danwel bekijkt, c.q. het ver- of aankopen van bepaalde producten en/of diensten. Website Een samenhangend deel van internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende afbeeldingen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn met ingang van 1 maart 2016 van toepassing op ieder gebruik van de website van Studio Spee, op alle diensten die door Studio Spee worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Studio Spee aangaat voor het gebruik van de website en mogelijk andere diensten.

Artikel 3 Aard van de diensten
Studio Spee biedt via haar website aan de mogelijkheid om te voorzien in de aan- en verkoop van muziekproducten. Dit houdt in dat Studio Spee slechts een tussenpersoon is en zelf niet direct diensten zal verlenen, mits met een partij anders overeen wordt gekomen.

Artikel 4 Bescherming van uw privacy
3.1 In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze van onze website en/of diensten gebruikt.
3.2 Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van andere gebruikers die een advertentie plaatsen op de Website, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers, te verzamelen en/of adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.
3.3 Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Algemene Voorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Studio Spee kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de website verstoort.

Artikel 5 Garantie
4.1 Wij kunnen niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.
4.2 Adverteerders en gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een advertentie op de website plaatsen of een aankoop via een advertentie verrichten. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Studio Spee geeft daarover geen garantie.

Artikel 6 Minderjarigen
De diensten van Studio Spee zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 7 Beperking aansprakelijkheid
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door:
a. gebruik van de diensten van Studio Spee;
b. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
c. onjuiste informatie op de website;
d. afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de website; of
e. wijzigingen in de diensten van Studio Spee of wijzigingen in of op de website.

Artikel 8 Wijzigingen van de diensten en de website
Studio Spee kan de website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Artikel 9 Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van Studio Spee kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 1 maand in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Artikel 10 Overige bepalingen
Studio Spee is gevestigd aan de Pieter Noorwitskartier 35, 3723 AR te Bilthoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het nummer 55896820 en bekend bij de Belastingdienst met het volgende BTW-nummer: NL188500583B01.